Recent Submissions

 • Світовий досвід соціального інвестування та можливості його адаптації в Україні 

  Базилюк, Борис Григорович; Bazyliuk, B. G.; Базилюк, Борис Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено сутність соціального інвестування та механізми його розширення у провідних економіках світу. Практична цінність соціального нвестування, яка полягає у подвійному (соціальному та підприємницькому) ефекті, відкриває ...
 • Інформаційні технології в системі чинників ефективної діяльності персоналу сучасної економічної системи 

  Абрамович, І. О.; Abramovych, I.; Абрамович, И. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Устатті досліджено питання ефективності діяльності персоналу, а також зміни, які відбуваються в соціально-трудовій сфері в умовах бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено кількісні та якісні ...
 • Сущность социальной ответственности и ее значение для повышения конкурентоспособности предприятия 

  Икеагвуани, Эммануэль Кхима; Ikeagwuani, E. C.; Ікеагвуані, Емануель Кхіма (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В статье исследованы теоретические основы корпоративной социальной ответственности (КСО), ее генезис и современные концепции. Рассмотрена сущность концепции создания общей ценности как прогрессивного направления развития ...
 • Удосконалення методологічних підходів щодо розрахунку вартості підготовки кваліфікованих працівників на виробництві 

  Гемма, М. Д.; Hemma, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Обґрунтовано методологічні підходи до розрахунку вартості підготовки кваліфікованих працівників на виробництві. Запропоновані методологічні підходи можуть бути використані для розрахунку нормативів фінансування навчальних ...
 • Портрет сучасного транснаціонального іммігранта та підходи щодо його інтеграції 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто особливі характеристики сучасного транснаціонального іммігранта. Визначено значення інтеграції транснаціональних іммігрантів у підтримці соціальної згуртованості в приймаючих країнах і їх економічного розвитку, ...
 • Принципи державного регулювання вищої освіти в Україні 

  Рибчанська, Х. В.; Rybchanska, C. V.; Рибчанская, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглядаючи вищу освіту як складову національної економіки, визначено основні принципи державного регулювання вищої освіти. Акцентовано увагу на відсутності єдиного підходу до їх переліку. Обгрунтовано доцільність ...
 • Соціальний капітал: сутність і генезис його трактування 

  Гриненко, Анатолій Михайлович; Hrynenko, A.; Гриненко, Анатолий Михайлович; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, V.; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти поняття соціального капіталу. Досліджено генезис поняття «соціальний капітал» протягом XX століття. Відображено основні сучасні підходи до трактування соціального капіталу провідними ...
 • Методичні засади оцінювання гідної праці підприємств 

  Шишкіна, О. О.; Shishkina, O. O.; Шишкина, Е. А.; Полюхович, А. М.; Polyukhovych, A. M.; Полюхович, А. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто існуючі методики оцінювання гідної праці та можливості їх практичного застосування на макро-, мезо- та мікрорівнях. Визначено недостатність розвитку методики оцінки гідної праці на рівні підприємства, ...
 • Детермінантний підхід до оцінювання рівня продуктивності праці на будівельному підприємстві 

  Халіна, В. Ю.; Khalina, V. Y.; Халина, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті запропонований методичний підхід щодо визначення детермінантів продуктивності праці на будівельному підприємстві, який складається з чотирьох етапів, застосовує мінімальний набір оціночних показників, що є найбільш ...
 • Розвиток системи матеріального стимулювання трудової діяльності в контексті гідної праці 

  Назаров, Н. К.; Nazarov, N. K.; Степанова, Е. Р.; Stepanova, E. R.; Степанова, Э. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито аспекти матеріального стимулювання трудової діяльності працівників в умовах нових відносин зайнятості та винагороди за працю в Україні. Встановлено, що стимулювання є направленою на фактичну структуру ...
 • Інтегративні підходи до оцінювання та розвитку управлінського персоналу в контексті стратегічних цілей організації 

  Кир’янова, Олена Вікторівна; Kyrianova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Дзюба, Н. А.; Dzuba, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено та критично проаналізовано наявні підходи до оцінювання персоналу, викладено результати проведення процедур оцінювання персоналу декількох вітчизняних компаній, запропоновано концептуальні підходи до ...
 • Соціальний захист в Україні: первинні та вторинні соціальні ризики людського розвитку 

  Горемикіна, Ю. В.; Horemykina, Yu.; Горемыкина, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто питання соціальних ризиків людського розвитку у контексті функціонування системи соціального захисту. Запропоновано поділяти дані ризики на первинні та вторинні, виявлені основні чинники появи вторинних ...
 • Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці 

  Якимова, Н. С.; Yakymova, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню напрямів підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. Визначено заходи щодо вдосконалення системи освіти, професійної ...
 • Оцінювання залученості персоналу: значення, вимоги та практичні рекомендації 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Яструбинська, А. Є.; Yastrubynska, A. E.; Яструбинская, А. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано практичне значення оцінювання роботодавцями задоволеності та залученості персоналу. Визначено групи факторів, які впливають на рівень залученості персоналу. Розроблено рекомендації щодо проведення ...
 • Індикатори ефективності інституту мінімальної заробітної плати 

  Перегудова, Т. В.; Peregudova, T. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проведене дослідження соціальних реформ в оплаті праці в Україні актуалізує питання систематизації індикаторів ефективності інституту мінімальної заробітної плати. При формуванні системи індикаторів враховувались положення ...
 • Пріоритети державної політики зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні 

  Юрчик, Г. М.; Urchik, G. M.; Юрчик, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Визначено основні проблеми та стримуючі чинники, які зумовлюють дефіцит гідної праці в Україні, поміж яких основними є: тінізація зайнятості та заробітної плати, низький рівень оплати праці порівняно з європейськими ...
 • Вплив нематеріального мотивування працівників на управління брендом роботодавця: світовий досвід і українські реалії 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Ращенко, А. Ю.; Raschenko, А. Y.; Данилицька, А. П.; Danylytska, A. P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Останнім часом простежується тенденція до зниження значення матеріальних чинників і зростання ролі нематеріальної мотивації у забезпеченні рівня і якості життя та соціального статусу найманих працівників. У статті здійснено ...
 • Теоретичні засади структуризації кадрового потенціалу підприємства 

  Смачило, В. В.; Smachylo, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Визначено етапи управління кадровим потенціалом підприємства як складною соціально-економічною системою. З’ясовано, що управління кадровим потенціалом доцільно здійснювати на основі його структуризації. Проведено критичний ...
 • Використання ключових показників діяльності (КРІ) в оцінці процесу управління персоналом організації 

  Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, O. A.; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті обговорено можливості використання ключових показників діяльності (КРІ) в оцінці процесу управління персоналом організації та запропоновано перелік КРІ для цього.
 • Рекреаційно-туристична діяльність як чинник активізації зайнятості населення в умовах децентралізації 

  Котенко, Т. М.; Kotenko, T. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено стан зайнятості в економіці України і рекреаційно-туристичній сфері, визначено основні тенденції. Запропоновано заходи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності як чинника активізації і підвищення рівня ...

View More