Recent Submissions

 • Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку 

  Затонацька, Тетяна Георгіївна; Zatonatska, Tetiana; Затонацкая, Татьяна Георгиевна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2019-01)
  Метою статті є обґрунтування новацій щодо державного регулювання приватного сектору вищої освіти в Україні. Показано необхідність модернізації системи вищої освіти з імплементацією прогресивних інституціональних механізмів ...
 • Занятость в Украине: современные тенденции и новые вызовы в контексте достойного труда 

  Герасименко, Оксана Александровна; Gerasimenko, Oksana; Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Анна Викторовна; Gerasimenko, G.; Герасименко, Ганна Вікторівна (Leipzig University, 2016-10-31)
 • Оплата праці наукових працівників: особливості правового регламентування та забезпечення вимог гідності 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Метою статті є дослідження особливостей правового регламентування оплати праці науковців, пошук можливостей його вдосконалення для відповідності вимогам гідності. Досягнення поставленої мети має сформувати потужний ...
 • Управління стресами персоналу: підходи до розуміння та практики 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Іванець, Ольга Олегівна; Ivanets, Olha; Иванец, Ольга Олеговна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Мета статті полягає у визначенні методів управління стресами в організації та надання рекомендацій щодо їх застосування. Розглянуто та проаналізовано інформацію щодо рівня впливу професійного стресу на здоров`я працівників. ...
 • Практики впровадження корпоративної соціальної відповідальності як запорука сталого розвитку 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Проаналізовано погляди на корпоративну соціальну відповідальність бізнесу. Розглянуто розвиток та найпоширеніші практики впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Визначено напрями ...
 • Моделі соціального партнерства європейських країн в сфері професійної освіти 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboyeva, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Тези присвячені огляду моделей соціального партнерства європейських країн в менеджменті професійної освіти. Розглянуті особливості розвитку соціального партнерства в європейських країнах. Theses are devoted to the overview ...
 • Світові HR-тренди навчання та розвитку персоналу 

  Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У дослідженні на основі огляду літературних джерел наведено світові HR-тренди навчання та розвитку персоналу сучасних організацій: smart-навчання, онлайн навчання, навчання в процесі роботи, гейміфікація, змішане навчання ...
 • Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Заєць, Анна Ігорівна; Zaets, Anna; Заяц, Анна Игоревна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є уточнення сутності та значення емоційного інтелекту, розробка рекомендацій його розвитку для менеджерів в організації. Проаналізовано традиційні підходи до сутності та структури емоційного інтелекту. Для ...
 • Маніпулятивний вплив масмедіа: механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Труш, Олександра Анатоліївна; Труш, Александра Анатольевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Мета статті – дослідити маніпулятивний вплив масмедіа, проаналізувати механізм цього впливу та надати рекомендації щодо протидії цьому впливу. Під час дослідження було проведено опитування 100 респондентів щодо маніпулятивного ...
 • Управління враженнями: значення, прояви та способи виявлення 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Федорцова, Марина Сергіївна; Fedortsova, Maryna; Федорцова, Марина Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є виявлення сучасних трендів у сфері управління враженнями на основі соціологічного дослідження та розробка рекомендацій керівникам, працівникам служб управління персоналом. У ході проведеного соціологічного ...
 • Оплата праці студентів в Україні 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Троян, Юлія Іванівна; Troian, Yuliia; Троян, Юлия Ивановна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є виявлення «вразливих» місць оплати праці студентів та видів порушень роботодавцями трудового законодавства під час їх працевлаштування, розробка рекомендацій щодо уникнення зловживань з боку роботодавців. У ...
 • Dіgital HR – майбутнє кадрового адміністрування 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Касяненко, Ярослав Анатолійович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Мета статті – дослідження процесу еволюції HR-функцій під впливом діджиталізації, актуалізація впровадження цифрових технологій у HR та оцінювання поточного рівня автоматизації процесів кадрового адміністрування, визначення ...
 • Державна політика зайнятості в Україні: необхідність перезавантаження 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (Мукачівський державний університет, 2016)
  Проаналізовано зміст державної політики зайнятості в Україні, її взаємозв'язок з інвестиціями, грошовокредитною і зовнішньоекономічною діяльністю, а також роль активних програм державної служби зайнятості на ринку праці. ...
 • Модернізація системи робочих місць як імператив розвитку сфери зайнятості 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2018)
  Опрацьовано теоретичні та практичні засади модернізації системи робочих місць як основи формування зайнятості на підставі оптимізації інвестиційних процесів, удосконалення грошово-кредитної політики, визначення життєвого ...
 • Перспективи зайнятості працівників в аграрному виробництві за умов його інноваційного розвитку 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна; Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, Serhii; Волощук, Сергей Дмитриевич (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено визначенню перспектив зайнятості найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах. Актуальність статті обумовлена загостренням ситуації на аграрному ринку праці, скороченням робочих місць у ...
 • Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaluyk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено сутність поняття «бренд роботодавця». Визначено причини поширення концепції бренду роботодавця в теорії та практиці управління персоналом. Стаття містить результати дослідження практики формування бренду ...
 • Проблеми формування кадрового резерву та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад 

  Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення результативності формування кадрового резерву в організаціях і проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. Мета статті – удосконалення формування та підбору керівників ...
 • Регіональна диференціація рівня життя сільського населення України 

  Махсма, Мария Борисовна; Makhsma, Mariia; Махсма, Марія Борисівна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2018)
  Запропоновано методологічний підхід до визначення рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. За запропонованим підходом здійснено оцінку рівня життя сільського населення України ...
 • До формування нової моделі соціальної держави 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Gerasimenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавскяа, Оксана Николаевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглядаються природа соціальної держави, її моделі, причини еволюції, нові виклики, результати здійснюваних перетворень та перспективи. Судження і концепти, що містяться у статті, є спробою відповісти на низку ...
 • Віртуалізація соціально-економічного простору в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Горбов, Владислав Володимирович; Горбов, Владислав Владимирович; Чайка, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-02-26)

View More