Recent Submissions

 • Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій навчання 

  Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014-04-03)
  У статті порушується проблема формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій навчання, оскільки одним із головних завдань вищих економічних навчальних закладів є ...
 • Социальная ответственность крупного агробизнеса в контексте обеспечения сельского развития в Украине 

  Махсма, Мария Борисовна; Makhsma, Mariia; Махсма, Марія Борисівна (Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Реальная экономика», 2018)
  В статье рассмотрены современные тенденции усиления влияния крупных агропромышленных формирований – агрохолдингов на аграрный сектор Украины. Отмечено неоднозначное влияния агрохолдингов на развитие сельских территорий ...
 • Математичне моделювання взаємозв'язку зайнятості та рівня життя сільського населення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна; Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, Sergii; Волощук, Сергей Дмитриевич (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Метою статті є побудова економетричної моделі взаємозв’язку зайнятості сільського населення України з рівнем його життя та вивчення можливостей використання моделі для обґрунтування заходів щодо їх підвищення. Для моделювання ...
 • Інноваційний розвиток України в контексті євроінтеграційних процесів 

  Удовиченко, С. М.; Udovychenko, S. M.; Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна (Класичний приватний університет, 2018)
  Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною дала поштовх до активізації інноваційної діяльності українських товаровиробників та до збільшення обсягу капітальних інвестицій. Спостерігається розширення міжнародного ...
 • Континент Європа 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (Інститут гуманітарних проблем (м. Львів), 1998)
  Простежується зв’язок культури і цивілізації у філософській концепції Освальда Шпенґлера. Connection of culture and civilization in philosophical conception of Oswald Sсhpengler is traced.
 • Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ТзОВ «Видавнича група «СУЧАСНІСТЬ», 2006)
  У статті йдеться про історію університетської освіти в Україні, про перетворення університетів у прикладну школу, а після 1991 року на так звані галузеві університети з рівнями акредитації. Стаття про необхідність реабілітувати ...
 • Взаємодія інститутів держави і бізнесу: пошук моделей 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
  Становлення нової економіки, яка приходить на зміну економіці індустріальній і має багатовекторний вимір, зумовлює глибинні трансформації у всіх сферах суспільного буття, приводить до появи нових форм і способів організації ...
 • Філософія управління 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — методологію управління; — запропоновані категорії філософії управління; — соціальні ситуації, в яких можуть бути застосовані категорії філософії управління; — ...
 • Філософія економіки 

  Дедяєва, І. П.; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має знати: — предмет дослідження філософії економіки, її завдання та значення; — основні етапи формування філософсько-економічних знань; — суть етичних проблем економічної ...
 • Філософія майбутнього. Глобальні проблеми сучасності 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має знати: — зв’язок проблеми детермінації подій та достовірності прогнозів; — типи прогнозних рішень та логічну основу методів прогнозування; — основний зміст ключових проблем ...
 • Філософії історії. Культура і цивілізація 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — предмет та завдання філософії історії — основні теоретичні підходи до вирішення проблеми спрямованості та сенсу історії основні підходи до розуміння філософії ...
 • Етика як «практична філософія» 

  Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання даної теми студент має знати: — концептуальний апарат сучасної етичної теорії (основні поняття, терміни, принципи, норми, цінності, духовний інструментарій); — структуру, функції та особливості моралі, ...
 • Філософська антропологія 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — ключові ознаки, що вирізняють людину з решти тваринного світу; — основні поняття, в яких мислять різні аспекти індивідуальної та групової мінливості людей; — роль ...
 • Соціальна філософія 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — основні філософські концепції трактування суспільства; — структуру суспільної свідомості; — особливості матеріальної та духовної діяльності людства; — основні ...
 • Гносеологія 

  Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — основні філософські підходи до визначення проблеми пізнання; — форми і рівні пізнання; — основні теорії істини; — ключові методи наукового пізнання; — особливості ...
 • Онтологія 

  Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання теми студент має знати: — суть основних проблемних питань онтології; — зміст понять буття, суще, сутність, існування, субстанція, акциденція, атрибут, реальність, можливе і дійсне, явлена данність, ...
 • Українська філософська думка 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання теми студент має знати: — особливості формування й розвитку української філософії, її характерні риси в період Київської Русі, доби Відродження; — основні теми філософських студій в Києво-Могилянській ...
 • Посткласична філософія 

  Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники формування сучасної філософії; — основні напрями сучасної філософії та логіку їх розвитку; — ідеї основних представників сучасної філософії; — ...
 • Марксизм 

  Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — умови, причини та історію зародження марксизму; — основні поняття та категорії філософії марксизму; — основні причини соціального відчуження та класової боротьби; — ...
 • Німецький ідеалізм ХVІІІ–ХІХ століття 

  Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники виникнення філософії німецького ідеалізму; — основні періоди філософської творчості І. Канта; — основні ідеї філософії І. Канта докритичного ...

View More