Recent Submissions

 • Основи well-being-менеджменту як системи забезпечення професійного здоров'я і благополуччя персоналу 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020)
 • Маркетингові технології у сфері міграції як сучасний засіб регулювання зовнішньої трудової міграції працівників 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Фактори зміни міграційної поведінки населення на міжнародному ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Ефективність ринку праці: міжнародні порівняння 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Шевчук, Олена Володимирівна; Shevchuk, Olena; Шевчук, Елена Владимировна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Метою статті є оцінка доцільності прийняття Закону України «Про працю», а також обґрунтування бажаних підходів до розробки нового (або доповнення діючого Кодексу законів про працю) Трудового кодексу. Як правило, питанню ...
 • Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020)
  Проаналізовано тенденції процесу діджіталізації служби управління персоналом, вивчення їх головних можливостей та ризиків, оскільки є необхідність вивчення ризиків та можливостей впровадження різних інструментів діджіталізації ...
 • SWOT-аналіз євроінтеграційного прикордонного співробітництва України 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Соціально-економічне співробітництво у прикордонних регіонах держав Східної Європи передбачає активну участь України у транснаціональних програмах «Польща – Білорусь – Україна», «Угорщина – Словаччина – Україна – Румунія» ...
 • Цифрова конкурентоспроможність країн 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
  У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) сприяють якісним перетворенням суспільства, культури та економіки. Поширення ІКТ впливає на прискорення прогресу людства, розвиток суспільства знань та ...
 • Дослідження факторів впливу на результативність оплачуваних громадських робіт 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (Berlin : Littera Verlag, 2021-02)
  Розглянуто актуальність означеної проблеми дослідження; виокремлені та проаналізовані основні чинники впливу на значущість та результативність оплачуваних громадських робіт. Зокрема, серед таких чинників будо виділено ...
 • Контент-менеджмент содержания учебной дисциплины в профессиональной подготовке будущих экономистов 

  Ковальчук, Галина Александровна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Олександрівна (Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2014)
  В статье представлены отдельные научно-технологические аспекты организации содержания обучения по экономическим дисциплинам в вузе, с учетом доктринальных целей реализации высшего образования в Украине. Акцентировано ...
 • Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів 

  Сергиенко, Владимир Петрович; Sergienko, V. P.; Сергиенко, Владимир Петрович; Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  У статті висвітлюються окремі методичні аспекти можливостей Е-навчання для конструювання змісту дисциплін економічного циклу з урахуванням міжпредметних зв’язків самої економічної науки та соціально-гуманітарної складової ...
 • Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Використання цифрових навчальних наративів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна; Баніт, Юрій Станіславович; Banit, Yurii; Банит, Юрий Станиславович (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2018)
  Стаття висвітлює матеріали тематичного дослідження можливостей електронних сервісів для реалізації наративного підходу в професійній підготовці студентів – майбутніх економістів, формування їх адаптивної компетентності, ...
 • Роль викладача у становленні глобальної підприємливості студентів 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна; Баніт, Юрій; Banit, Yurii (Інститут педагогіки НАПН України, 2019)
  У статті проведено теоретико-методологічний аналіз і надано результати дослідження економіко-дидактичних складових формування підприємницької компетентності студентів – майбутніх економістів. Запропоновано рівні реалізації ...
 • Оцінювання персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології ...
 • Рекрутинг персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У підручнику розкрито організаційні, методичні та прикладні засади рекрутингу персоналу. Розглянуто взаємозв’язок рекрутингу з іншими функціями менеджменту персоналу, процедури добору й аналізу робіт. Розкрито питання ...
 • Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У монографії розкрито теоретико-методологічні засади гідної оплати праці та інструментарій дослідження соціально-трудової сфери з погляду реалізації принципів гідної праці. Сформульовано індикатори оцінювання оплати ...
 • Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика формування 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У монографії розкрито детермінанти поширення, соціально-економічний вимір і питання інтеграції концепції бренда роботодавця в систему управління персоналом. Сформульовано концептуальні та методичні засади дослідження бренда ...
 • Управління брендом роботодавця 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією ...

View More