Recent Submissions

 • Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача 

  Сгадова, Валентина Василівна; Sgadova, V. V.; Сгадова, Валентина Васильевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2012)
  У статті проаналізовано історію становлення теорії управління, розкрито сутність поняття «управління» та структурні елементи моделі управління викладачем навчанням студентів. The history of management theory establishing ...
 • Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії 

  Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Скрынник, Зоя Эдуардовна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007-04-26)
  У дисертації запропоновано нове теоретичне вирішення важливої наукової проблеми – висунуто цілісну авторську концепцію соціально-культурної сутності феномена грошей. Виявлено соціокультурні механізми, через які монетарні ...
 • PR-технології в реалізації потенціалу молодого вченого 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Обґрунтовано використання PR-технологій в реалізації потенціалу молодого вченого. It is grounded the usage of PR-technologies in realization of the young scientist’s potential. Обосновано использование PR-технологий в ...
 • Роль академічного підприємництва у розвитку економіки 

  Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто теоретичні та організаційні аспекти ролі академічного підприємництва для розвитку сучасної економіки. Theoretical and organizational aspects of the role of academic entrepreneurship in the development of the ...
 • Сутність поняття «стартап»та його відмінність від бізнесу 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia; Данилевич, Наталия Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто особливості стартапу та його відмінності від бізнесу. Проаналізовано рейтинг українських стартапів, що розвиваються в умовах сучасної економіки. The features of the startup and its differences from the business ...
 • Людський капітал як найважливіша передумова конкурентоспроможності організації 

  Леонтенко, Ольга Михайлівна; Leontenko, Olga; Леонтенко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Стаття присвячена дослідженню людського капіталу, як найважливішого чинника функціонування організації в умовах інноваційного розвитку. The article is devoted to the study of human capital as the most important factor of ...
 • Механізми забезпечення ґендерного паритету в суспільстві 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2020-09)
 • Environmental Business as a New Ideologeme of Social Progress: Social and Philosophical Analysis 

  Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Sciendo, 2019)
  The article presents a social and philosophical analysis of the phenomenon of environmental business as a new ideologeme of social progress. The essence, reasons of occurrence, conditions and directions of the activity ...
 • Формування та розвиток національної системи кваліфікацій 

  Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Кузнєцова, О.; Паршина, Н.; Дрозач, М. (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлюються проблеми формування національних систем кваліфікацій, узагальнено зарубіжний досвід з цих питань, обґрунтовані рекомендації щодо подальшого розвитку Національної системи кваліфікації в Україні. The ...
 • Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону 

  Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Ткачук, В'ячеслав; Tkachuk, Viacheslav; Ткачук, Вячеслав (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління, 2013)
  Метою статті є розкриття методологічних підходів щодо оцінки додаткової потреби промислових підприємств у кадрах робітничих професій на основі використання системи балансів і балансових розрахунків. У статті актуалізується ...
 • Механізми транснаціонального обміну знаннями: особливості та можливість застосування в Україні 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2010)
 • Освітня міграція в умовах трансформації ринку праці: значення та особливості регулювання 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014)
  У статті розглядається проблема освітньої міграції та визначається значення даного процесу в умовах трансформації ринку праці У статті розкрито необхідність регулювання освітньої міграції з метою вирішення проблем ...
 • Основні тенденції та перспективи взаємодії України із країнами Близького Сходу і Північної Африки у контексті зовнішньої циркулярної міграції інтернаціональних працівників 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
  У статті обгрунтовано значення широкомасштабного співробітництва України з країнами Близького Сходу і Північної Африки, та визначено його як напрям зовнішньої політики України. Проаналізовано важливість континенту MENA ...
 • Oсновні компетенції внутрішнього тренера 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Гапчук, С. А.; Hapchuk, S. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019)
  У статті визначено та охарактеризовано основні компетенції внутрішнього тренера, його психологічні та управлінські знання і вміння. Доведено, що саме завдяки внутрішньому тренеру-професіоналу можливе підвищення ...
 • Особливості та профілактика професійного вигорання менеджерів із персоналу 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Anna; Смалийчук, Анна Владимировна; Головко, Анна А.; Golovko, Anna (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2020)
  інтелектуально та емоційно складних обов’язків, схильні до професійного вигорання. Проаналізовано синдром «професійного вигорання», розглянуто причинно-наслідковий зв’язок виникнення даного явища у менеджерів із ...
 • Аналіз проблем пошуку та залучення персоналу організації 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, Khrystyna; Столярук, Кристина Сергеевна; Харенко, Марія Олександрівна; Kharenko, Maria; Харенко, Мария Александровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню процесу пошуку та залучення персоналу організації із урахуванням двох ключових напрямків: аналізу стану і каналів пошуку та залучення персоналу; здійснення оцінки ефективності технологій ...
 • Аналіз потреби у професійній переорієнтації дорослих в Україні 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, Khrystyna; Столярук, Кристина Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  У статті піднято актуальну проблему перевибору професії у зрілому віці. Акцентовано увагу на значущості розвитку навичок кар’єрної адаптації в динамічному професійному середовищі та важливості забезпечення безперервного ...
 • Кар’єрний консалтинг: становлення та розвиток в Україні 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, Khrystyna; Столярук, Кристина Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню перспектив розвитку послуг з кар’єрного консалтингу в Україні. Доведено актуальність та важливість підвищення кар’єрної компетентності, зокрема за допомогою відповідних фахівців державного та ...
 • Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Ващенко, Євгеній Олександрович; Vashchenko, Evgeniy; Ващенко, Евгений Александрович (Харківський національний економічний університет, 2020)
  На шляху до покращення економічної ситуації та зростання економіки за останні п’ять років були здійснені значні зусилля щодо спрощення умов для ведення бізнесу. Разом із тим, на даний час Україна сприймається як країна ...
 • Проблеми аутсорсингу персоналу та напрями їх вирішення 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, Khrystyna; Столярук, Кристина Сергеевна; Давидова, Дарія Юріївна; Davydova, Daria; Давыдова, Дария Юрьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Статтю присвячено апробації методики проведення аналізу проблем аутсорсингу персоналу з боку компанії-провайдера, а також розробці рекомендацій на основі виявлених проблем. Сформульовано ряд можливих типових для аутсорсингових ...

View More