Recent Submissions

 • Сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (Інтернет-холдінг Олег Соскіна, 2013)
  У статті обґрунтовано сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства, засновані на врахуванні фактора часу: принцип передбачення актуальності інновації, принцип стимулювання актуальності інновації, ...
 • Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку харчових підприємств України 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (Хмельницький національний університет, 2012)
  Basic progress of food enterprises of Ukraine trends are certain in 2007–2011. Done generalizations of basic indexes which characterize effectiveness innovative investment to activity of food enterprises. Certain features ...
 • Формування бренду роботодавця: соціальні аспекти 

  Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Ліва, О. М (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті розкрито концепцію формування бренду роботодавця під призмою соціалізованості підприємства. Висвітлено соціальні механізми розвитку бренду роботодавця. The article reveals the concept of the employer brand ...
 • Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Швыдка, Оксана Поликарповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-14)
  Дисертацію присвячено проблемним питанням управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств в динамічних ринкових умовах господарювання. Уточнено сутнісну характеристику категорії «оборотний капітал». Визначено ...
 • Управління інноваційним контуром розвитку підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  Досліджуються особливості інноваційного контуру як зміни сфери інноваційної активності, пов'язаної з переходом на вищий рівень функціонування, під впливом різних факторів. Виокремлено ключові елементи організації інноваційної ...
 • Управління інтелектуальним капіталом підприємства як головний фактор інноваційного розвитку 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Ніколайчук, Ольга Анатоліївна; Nikolaychuk, O. (Хмельницький національний університет, 2015)
  У статті розглянуті наукові підходи до сутності поняття «управління інтелектуальним капіталом підприємства» та запропоновано його авторське тлумачення. Визначено роль інтелектуального капіталу як чинника інноваційного ...
 • Становлення наукового поняття “інвестиційна привабливість підприємств” 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maxim; Будяев, Максим Александрович (Хмельницький національний університет, 2015)
  У статті проаналізовані підходи до визначення сутності поняття “інвестиційна привабливість підприємств” та її родової категорії “інвестиції”, проведено їх класифікацію, на основі якої надано уточнене визначення поняття. The ...
 • Методы конкурентной диагностики: их оценивание и интеграция 

  Швыданенко, Генефа Александровна; Shvidanenko, Genefa; Швиданенко, Генефа Олександрівна (Белорусский государственный экономический университет, 2011-05)
 • Дизруптивні інновації: сутність і наслідки впровадження 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Метою статті є дослідження сутності дефініції «дизруптивні інновації» та природи дизруптивних процесів, які, на думку президента Всесвітнього економічного форуму в Давосі К. Шваба, є драйверами Четвертої промислової революції ...
 • Забезпечення конкурентних переваг у контексті формування ресурсного портфеля підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Декрет, Ірина Ігорівна; Dekret, I. I. (Видавничий дім «Гельветика», 2016-12)
  Визначено основні елементи «дерева ресурсів». Розглянуто та сформовано власні визначення поняття «ресурсний портфель». Проведено діагностику ринкових позицій підприємств пивоварної промисловості за ресурсними властивостями ...
 • Чинники формування та розвитку інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку підприємств 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Ніколайчук, Ольга Анатоліївна; Nikolaychuk, O. (Луцький національний технічний університет, 2016)
  У статті розглянуті наукові підходи до групування чинників формування та використання інтелектуального капіталу підприємства. Запропонована авторська класифікація факторів управління інтелектуальним капіталом, яка ...
 • Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бойко, Тетяна Леонтіївна; Boyko, Tetyana; Бойко, Татьяна Леонтьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є розробка концептуальних науково-теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації як основи інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин. У результаті системно-структурного, термінологічного аналізу й ...
 • Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гусєва, Ірина Юріївна; Guseva, Iryna; Гусева, Ирина Юрьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012)
  Статтю присвячено дослідженню інтелектуальних ресурсів підприємства в зовнішньому середовищі. Виокремлено сукупність інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі. Обґрунтовано ...
 • Напрями вдосконалення мотивації інноваційної діяльності підприємств в умовах інтелектуалізації економіки 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Ніколайчук, Ольга Анатоліївна (Житомирський державний технологічний університет, 2016)
  У сучасних економічних умовах зростає роль інноваційної творчої діяльності підприємств. У цих умовах одним з дієвих інструментів щодо прискорення інтелектуалізації є мотиваційний механізм. Обґрунтовано роль стимулювання ...
 • Теоретичні аспекти адаптивності за сучасних умов діяльності підприємств 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018)
 • Конкурентоспроможність підприємств чорної металургії України на основі ресурсних факторів 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич (Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013)
  Представлені результати аналізу рівня конкурентоспроможності національного металургійного виробництва порівняно зі світовими лідерами галузі на основі ресурсних факторів. Визначені причини кризового стану вітчизняних ...
 • Економічне оцінювання національних машинобудівних підприємств як джерела формування їх вартості 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013)
  У статті обґрунтований методичний підхід до оцінювання потенціалу формування фундаментальної вартості підприємства, який поєднує стратегічну та фінансову проекції даного процесу. Фінансовий аспект запропоновано оцінювати ...
 • Теоретичні аспекти забезпечення капіталізації підприємств в Україні 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-05-14)
 • Особливості формування моделей соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах 

  Кузнєцова, Т. В.; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна (Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування, 2013)
  В статті розглянуто основні моделі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу зарубіжних країн. Висвітлено принципи та механізми реалізації соціальної відповідальності бізнесу. In the article the basic models ...
 • Дисбаланси інклюзивного розвитку економіки України: оцінка та шляхи подолання 

  Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)

View More