Recent Submissions

 • Дослідження ролі квантового партнерства в економічних відносинах: нові підходи та перспективи 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04)
 • Виклики і можливості трансформації економіки освіти в моделі повоєнного відновлення України 

  Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Лісняк, Наталія Іванівна; Lisniak, Nataliia; Лисняк, Наталья Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Статтю присвячено оцінюванню перспектив якісної трансфо- рмації економіки освіти України під час повоєнного відновлення. Оцінено схильність населення України інвестувати в підвищення освітнього рівня й уточнено уподобання ...
 • Наукові підходи до визначення економічного зростання підприємства 

  Смирнов, Євген Євгенович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Евгеньевич; Катрич, Дмитро Юрійович; Katrych, Dmytro (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті представлено результати дослідження міждисциплінарної проблематики в царині визначення економічного зростання підприємства. Принципово виділено два напрями наукових досліджень, що розкривають змістовну складову ...
 • Застосування технології Інтернету речей в автоматизованих системах управління ресурсами 

  Маркуц, Владислав Ігорович; Markuts, Vladyslav (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті узагальнено наукові знання щодо стану та потенціалу розвитку індустрії Інтернету речей (IoT) в Україні та проаналізовано вже реалізовані ініціативи для сприяння її поширенню у сферах охорони здоров’я та управління ...
 • Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні та методи їх вирішення 

  Білявський, Олексій Олександрович; Biliavskyi, Oleksii (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті окреслено проблему накопичення відходів в Україні, а також пов’язані з цим екологічні наслідки через невідповідність між потужностями утворення та утилізації відходів. Систематизовано актуальні проблеми поводження ...
 • Цільове орієнтування: переосмислення системи охорони здоов’я України 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Функціонування системи охорони здоров’я в Україні перебуває в умовах реформування, що потребує детального ознайомлення з історією її становлення та поточного функціонування. Автори аналізують організаційну структуру ...
 • Імперативи економічного забезпечення ревіталізації рекреаційних зон суб’єктів індустрії гостинності 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Ларін, Юрій Миколайович; Larin, Yurii (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті запропоновано концептуальний погляд на необхідність започаткування досліджень і розробок стосовно створення нової методичної основи для ефективної ревіталізації рекреаційних зон, які перебувають у межах досяжності ...
 • Резильєнтність в економічному контексті: аналіз світових трендів та перспективи наукових досліджень 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Андрійчук, Василь Анатолійович; Andriichuk, Vasyl (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У роботі досліджено тренди наукової публікаційної активності за ключовими словами "резильєнтність", "економічна резильєнтність", "організаційна резильєнтність" та "резильєнтність бізнесу". Дослідження проведено за допомогою ...
 • Ергодизайн і формування «технологічного каркаса» нової продукції 

  Пузько, С. Г.; Puzko, S. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Формування технологічної основи включає визначення ключових технологій, які стосуються продукту, а також розробку набору рекомендацій і стандартів для розробки і впровадження цих технологій. Потім цю структуру можна ...
 • Залучення інвестицій для реалізації проєктів на ринку нерухомості: успішний кейс вітчизняних підприємців 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Фарберов, І. В.; Farberov, I.; Рудь, Д. А.; Rud, D. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Розглянуто історію підприємницького успіху вітчизняних бізнесменів І. Фарберова та Є. Лавренюка на ринку нерухомості. Досліджено інвестиційні аспекти відкриття хостелів в Україні та Європі, засади вибору та обґрунтування ...
 • Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні під час воєнного стану 

  Мельникова, Олександра Анатоліївна; Melnykova, Oleksandra; Мельникова, Александра Анатольевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні під час воєнного стану. Визначено основні фактори, які впливають на розвиток бізнесу в умовах збройного конфлікту. Досліджено негативний вплив ...
 • Шляхи адаптації скандинавського досвіду підприємницької освіти в ЗСО й ЗПТО до українських реалій 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Cтаттю присвячено передовому досвіду прикладної підприємницької освіти в ЗСО й ЗПТО Скандинавських країн (Швеції, Норвегії, Данії), основним тенденціям підготовки майбутніх підприємців. Увага приділяється концепції ...
 • Дослідження впливу когнітивних викривлень на процес формування управлінських рішень в освітній сфері 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Сибірцева, А. М.; Sybirtseva, A. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Проведено дослідження управлінців освітньої сфери щодо їх схильності до когнітивних викривлень під час прийняття рішень. Проаналізовано результати дослідження та встановлено які судження є впливовішими. Виявлено та ...
 • Теоретико-методичні засади формування внутрішнього ринку інновацій як детермінанта розвитку корпоративного підприємництва 

  Мисилюк, Влада Сергіївна; Mysyliuk, Vlada (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  У статті розглянуто методичні засади формування внутрішнього ринку інновацій у бізнес-організаціях та його роль у розвитку корпоративного підприємництва. Доведено, що передумовою формування внутрішнього ринку інновацій є ...
 • Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства: теоретичні основи та ключові фактори успішного впровадження 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Савранська, А. В.; Savranska, A. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023)
  Статтю присвячено вивченню основ брендингу та ролі, яку він відіграє в підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств. У статті проаналізовано визначення брендингу та його ключові елементи. Досліджено роль брендингу ...
 • Розбудова системи оцінки якості медичних послуг як індикатор ефективності реформи 

  Черненко, В’ячеслав; Chernenko, Viacheslav; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31)
  Запропоновано інструменти оцінки якості медичної реформи в Україні. Tools for assessing the quality of healthcare reform in Ukraine are proposed.
 • Конкурентоспроможність державних медичних закладів: управління в сучасних умовах 

  Бабяк, Наталія; Babiak, Nataliia; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31)
  Проаналізовано виклики та проблеми, з якими стикається сучасна державна медицина в Україні, та запропоновано низку підходів для вирішення цих проблем. The challenges and problems faced by modern public medicine in Ukraine ...
 • Розвиток агробізнесу та сільських громад через сімейне ветеранське фермерське господарство 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19)
  Вивчено питання взаємодоповнюючого розвитку агробізнесу та сільських громад на базі стимулювання створення селянських фермерських господарств без статусу юридичної особи ветеранами війни. Такий захід може стати істотним ...
 • Альтернативна енергетика для аграрного виробництва 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Фёдор Викторович; Іваненко, Віктор Федорович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19)
  В роботі досліджено ефективність використання енергетичних ресурсів та альтернативних технологій одержання теплової енергії для виробничих потреб аграрного сектора економіки України.
 • Діджитал стратегії розвитку як елемент реінжинірингу агропромислового підприємства 

  Лобойко, Варвара; Тичинський, Данило; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19)
  Розглянуто різновиди діджитал стратегій у контексті реінжинірингу агропромислових підприємств. Проаналізовані основні проблеми агропідприємств та способи їх вирішення.

View More