Recent Submissions

 • Державне регулювання енергозбереження в промисловості України 

  Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-06)
  Дисертацію присвячено дослідженню методологічних аспектів енергозбереження в промисловості, відшуканню шляхів ефективної реалізації державної політики енергозбереження, а також прогнозуванню енергомісткості промислового ...
 • Підходи щодо з’ясування змісту категорій «розвиток» та «сталий розвиток» 

  Жемба, Алла Йосипівна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  Проаналізувавши зміст категорії «сталий розвиток», варто об’єднати в окремі групи різноманітні погляди представників наукового світу щодо тлумачення цього терміна, що дасть змогу зрозуміти зміст досліджуваного поняття ...
 • Електронне урядування як інструмент державного менеджменту 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017-03)
 • Strategic approaches to the formation and use of enterprise potential 

  Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна; Kosovska, L. I. (Державний університет «Житомирська політехніка», 2019-11)
 • Investment attractiveness of an enterprise: content and methods of assessment 

  Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна (Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019)
 • Креативність як умова підвищення конкурентоспроможності підприємства 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна (Altezoro, s. r. o. & Dialog, 2021)
  Бізнес постійно стоїть перед викликами ринку щодо лідерства на ринку, довгострокового розвитку, управління інноваціями, злагоджених бізнес-процесів, продуктивності персоналу. І всі ці завдання неможливо вирішити без ...
 • Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2021-02-22)
 • Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-11-11)
  Дисертація присвячена дослідженню ґенези інститутів соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. У дисертаційній роботі досліджуються закономірності та особливості становлення та розвитку ...
 • Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту 

  Хохич, Дмитро Григорович; Khokhych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-08)
  Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретико-методологічних і практичних засад функціонування інституту державних фінансів в напряму формування національної моделі суспільного добробуту. У роботі досліджено генезис ...
 • Аналітичні можливості теорії стейкголдерів у сфері вищої освіти 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Громадська Організація «Фундація Економічних Ініціатив», 2020)
  У статті обґрунтована необхідність впровадження стейкголдер-аналізу в практику стратегування якості освіти закладами вищої освіти. Продемонстроване визнання необхідності впровадження концепції стейкхолдерів через аналіз ...
 • В пошуках нових пояснювальних моделей поведінки споживача 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Андрій Григорович; Kotenok, Andrii; Котенок, Андрей Григорьевич; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Publishing house «TK Meganom», 2020)
  Використані пояснювальні можливості теоретичної економіки для поведінки сучасного споживача та її змін впродовж пандемії COVID-19. Виявлені трансформації потреб та пріоритетів споживачів на основі статистичних спостережень ...
 • Аналіз стейкхолдерів: термінологічні особливості 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua», 2020-08)
  Висвітлені основні методологічні прогалини в стейкголдер-аналізі. Розкритий зміст поняття «стейкголдер» у широкому й вузькому значенні слова. Запропоновані області доцільного використання понять з різним змістом.
 • Особливості функціонування депозитарної системи України 

  Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Камбур, Ольга Леонідівна (Університет банківської справи Національного банку України, 2015)
  Стаття присвячена висвітленню сучасного стану депозитарної системи України, її проблем та визначенню перспектив розвитку в майбутньому. Проведено ґрунтовне дослідження стримуючих факторів розвитку депозитарної системи, ...
 • Особливості диверсифікації джерел енергозабезпечення економіки України 

  Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2015)
  The article deals with the issue of diversification as a way to ensure energy security.
 • Вплив інтегрованих маркетингових комунікацій на світові маркетингові ринки механізми їх регулювання 

  Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  У статті розкрито зміст та значення концепції інтегрованих маркетингових комунікацій. Досліджено еволюцію ринків маркетингових комунікацій країн Заходу. З’ясовано вплив концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ...
 • Використання штучного інтелекту у цифровому маркетингу 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Репнікова, Ірина Павлівна; Repnikova, I. P. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017)
  У статті досліджено можливості штучного інтелекту, які могли б бути ефективно використані в сучасних маркетингових інструментах. Особливу увагу приділено закордонному досвіду застосування штучного інтелекту у цифровому ...
 • Бенчмаркінг в управлінні продуктивністю підприємства 

  Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна (Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013)
  У статті продемонстрована необхідність вивчення можливостей використання бенчмаркінгу для забезпечення зростання продуктивності компанії.
 • Источники устойчивых преимуществ предприятия постиндустриальной эпохи: взгляд сквозь призму ресурсной теории 

  Гребешкова, Елена Николаевна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна (Минский инновационный университет, 2013)
  В статье на основе ресурсной теории выявлены направления развития современной теории стратегического управления и обоснована необходимость исследования межфирменных отношений (реляций) как источника качественно иных ...
 • Тенденции формирования стоимости промышленных предприятий Украины 

  Шевчук, Наталия Валентиновна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталія Валентинівна (Минский инновационный университет, 2013)
  Представлена аргументация целесообразности применения стоимостной концепции управления стоимостью предприятия. На основе результатов анализа фундаментальной и рыночной стоимости промышленных предприятий Украины выявлены ...
 • Производительность в системе критериев результативности деятельности предприятия 

  Криворучкина, Елена Владимировна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкіна, Олена Володимирівна (Минский инновационный университет, 2013-04)
  В статье рассмотрены взаимосвязи между критериями результативности деятельности предприятия. Идентифицировано место и значение производительности в системе критериев. Рассмотрены альтернативные варианты управления ростом ...

View More