Recent Submissions

 • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

  Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
 • Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві 

  Фролова, Л. Ф.; Frolova, L.; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, О.; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізовано та аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відміну від ринкової вартості фундаментальна ...
 • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
 • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

  Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...
 • Підходи до розуміння культури як детермінанти економічної діяльності 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Т. О.; Fedorenko, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Проведено порівняльний аналіз до розуміння поняття «культура», встановлено суттєві відмінності у розумінні культури в процесі еволюції історії економічної думки. В роботі об'єднано застосування економічного, соціологічного ...
 • Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects 

  Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Hrybinenko, Olha; Parieva, Nataliia; Parieva, Oleksandra; Savenko, Igor; Durbalova, Natalia (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-09)
  The key to increasing the value of the enterprise, its competitiveness and profit level, respectively, is a timely and adequate investment in the investment project. However, the risks that have been underestimated can ...
 • Mechanism to ensure sustainable development of enterprises in the information space 

  Durmanov, Akmal; Bartosova, Viera; Drobyazko, Svetlana; Melnyk, Oksana; Мельник, Оксана Володимирівна; Мельник, Оксана Владимировна; Fillipov, Volodymyr (Entrepreneurship and sustainability center, 2019-12)
  There was developed the conceptual framework of information support of the management mechanism of sustainable development of enterprises, in order realize the continuous exchange of information between the controlling and ...
 • Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2018)
  Доведено, що інноваційний поступ країни залежить від стану розвитку його інноваційного підприємництва, для аналізу якого запропоновано дескриптивну модель ADIE 7D, яка дозволяє ідентифікувати стимулятори і дестимулятори ...
 • Трансформационный анализ и прогноз развития инновационного предпринимательства в Украине 

  Репина, Инна Николаевна; Repina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна (Национальная академия наук Украины, Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины», 2018)
  Доказано, что инновационное развитие страны зависит от состояния ее инновационного предпринимательства, для анализа которого предложена дескриптивная модель ADIE 7D, позволяющая идентифицировать стимуляторы и дестимуляторы ...
 • Форсайт-компетентності стратегіста в новій економіці 

  Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetnyak, Tatyana; Решетняк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  За характером діяльності виділено три основні кластери компетентностей стратегіста: аналітичний, синтетичний, прогностичний. Розглянуто трансформацію аналітичних, синтетичних та прогностичних компетентностей та специфіку ...
 • Стратегічний тип мислення: як розвинути? 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Узагальнено рекомендації різних авторів щодо розвитку навичок стратегічного мислення та зроблено висновок про необхідність включення стратегічного мислення до компетентностей і результатів навчання освітньо-професійних ...
 • Стратегічні засади функціонування сучасного закладу освіти 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В запропонованій статті розкрито сучасні підходи впровадження економічних підходів у діяльність закладу освіти і розгляд закладу освіти як повноцінного економічного суб’єкту. The proposed article describes modern ...
 • Вплив історичних подій на розвиток стратегічних компетенцій поколінь 

  Гайдамака, Юлія; Haidamaka, Yuliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У даній статті досліджено питання впливу історичних подій на зміну компетенцій та характеристик поколінь. Врахований вплив цифрової трансформації на бізнес. Запропоновані футурологічні професії для наступного покоління. ...
 • Стратегічна роль іміджу компанії як конкурентної переваги 

  Якубова, Катерина; Yakubova, Katerina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Дослідження присвячено питанням формування іміджу як джерела створення конкурентної переваги. Розглядаються принципи побудови економічної діяльності в епоху інформаційних технологій. Показані відмінності формування ...
 • Стратегічний менеджмент інновацій, як пріоритетний напрям розвитку підприємств 

  Ткаченко, Поліна Володимирівна; Tkachenko, Polina; Ткаченко, Полина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У тезах розглянуто взаємозв’язок сучасного етапу розвитку економіки із тенденціями стратегічного менеджменту інновацій. Визначено основні етапи побудови ефективної системи реалізації стратегічного менеджменту інновацій ...
 • Implementation of talent management strategy in the organization 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Lyzunova, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  The issue of search and development of managerial talents is very important nowadays. The article deals with the directions of effective management and development of personnel of the organization. The advantages of ...
 • Спіральна модель організації сучасного підприємства 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaydak, Mychajlo; Сагайдак, Михаил Петрович; Шапран, Олександр; Shapran, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Ускладнення бізнес-середовища останніми роками, що проявляється в створенні нових зв’язків між контрагентами, відбивається на структурі організацій. Попри це, більша кількість компаній, як і раніше, віддають перевагу ...
 • Стратегічне значення технологій синтезу знань в контексті інтелектуального капіталу 

  Муравецький, Святослав; Muravetskiy, Sviatoslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В роботі розглядається інтелектуальний капітал в контексті його впливу на синтез знань і доданої вартості. Аналізується компоненти інтелектуального капіталу з метою виділення процесів і явищ, що відповідають за синтез ...
 • Конкурентні стратегії в умовах зеленої економіки 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  Статтю присвячено проблемі вибору конкурентної стратегії підприємства в умовах зеленої економіки. Охарактеризовано сутність понять «зелена економіка» та «зелений бізнес». Узагальнено теоретичні підходи до класифікації ...
 • Досвід стратегічного зростання від «Старбакс» 

  Гончар, Катерина; Honchar, Kateryna; Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення стратегії компанії, а також складові елементи стратегії зростання та процес її формування і реалізації у одній зі світових компаній «Старбакс». Досліджено ...

View More