Випуск № 30

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Стимулювання інноваційного розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-12) Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна
  Стаття присвячена основним питанням інноваційного розвитку, щодо визначення основних напрямків стимулювання та джерелам фінансування інноваційної діяльності.
 • Item
  Формування моделі фінансування впровадження інноваційних технологій у агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19) Савицький, Е. Е.; Savytskyi, Eduard
  Статтю присвячено дослідженню можливих альтернатив побудови ефективної моделі фінансування впровадження інноваційних технологій агропромисловими формуваннями (АПФ) залежно від потреби в інвестиціях, ризиків впроваджуваної технології і тривалості процесу впровадження.
 • Item
  Переваги органічного землеробства по забезпеченню сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах кліматичних змін
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-10) Бутко, Владислав А.; Butko, Vladyslav
  У статті розглянуто переваги використання органічного землеробства по забезпеченню сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах глобальних змін клімату.
 • Item
  Сутність стратегії підприємств агропромислового комплексу України та особливості її формування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Очеретяна, Вікторія Вікторівна; Ocheretyana, V. V.
  У статті розглянуто зміст поняття «стратегія» зарубіжними та вітчизняними науковцями. Виділено наукові підходи та проведено порівняльний аналіз, на основі якого сформульовано авторське визначення даного поняття.
 • Item
  Становлення України як постіндустріального суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Чук, Олена Вікторівна; Chuk, O. V.; Чук, Елена Викторовна
  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло обмежень для подальшого інноваційного розвитку української економіки. Це: фінансові обмеження, нерозвиненість індустріальної бази, відсутність продуманої довгострокової стратегії постіндустріального розвитку країни, перевага в державній економічній політиці прямим адміністративним важелям над непрямими стимулами інвестиційно-інноваційного розвитку на мікро- і макрорівні, нерівномірність економічного розвитку та галузеві дисбаланси. Позитивні тенденції пов’язані з наявністю людського капіталу, а саме — надзвичайно великою відсотковою кількістю людей, які мають вищу освіту, високий науковий та творчий потенціал, необхідний для інноваційного розвитку нації. Визначено завдання поглиблення зусиль у сфері міжнародного обміну та створення інформації, оскільки прорив у цій сфері зможе надати Україні достатньо інвестицій для розвитку економіки країни у необхідному напрямі.
 • Item
  Статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності харчової промисловості регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21) Вдовенко, Ю. В.; Vdovenko, Yu. V.
  Проведено статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльність підприємств харчової промисловості Луганської області. Виявлено чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів у галузі. Запропоновано кластерну модель розвитку харчової промисловості регіону.
 • Item
  Вектори аналізу балансу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна
  Розглянуто загальні теоретичні підходи щодо аналізу фінансового звіту «Баланс», конкретизовано сутність поняття «фінансовий стан підприємства», уточнено мету, завдання та напрями аналізу балансу підприємства у сучасних умовах гармонізації вітчизняної облікової системи з МСФЗ.
 • Item
  Гармонізація вимог національних і міжнародних стандартів обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02) Строй, Т. А.; Stroy, T.
  У роботі відображено основні аспекти формування і управління забезпеченнями майбутніх витрат і платежів відповідно до національної та міжнародної практики. Розглянуто відмінності національної та міжнародної системи обліку у контексті забезпечень майбутніх витрат. Запропоновано шляхи гармонізації формування забезпечень відповідно до вимог міжнародних стандартів.
 • Item
  Моделювання бюджетування затрат звичайної діяльності торгівельних підприємств в структурі управлінського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-04) Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, V. O.; Комаров, К. С.; Komarov, K. S.
  Стаття присвячена дослідженню моделі бюджетування затрат торговельних підприємств. Уточнена відмінність між поняттями «Витрати», «Валові витрати» та «Затрати». Досліджено відмінність між плануванням, прогнозуванням і бюджетуванням. Визначено роль бюджетування у бізнесовій діяльності підприємств торгівлі та етапи створення бюджетів окремих видів затрат.
 • Item
  Класифікація витрат, орієнтована на ефективне управління рибопереробними підприємствами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-17) Августова, О. О.; Avgustоva, O.
  Проаналізовано різноманітні підходи до класифікації витрат на підприємствах України. Запропоновано удосконалення класифікаційних ознак витрат із врахуванням особливостей рибопереробних підприємств.
 • Item
  Облік розрахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30) Tsyatkovska, Olena Vitaliivna; Цятковская, Елена Витальевна; Цятковська, Олена Віталіївна
  Виокремлено основні види короткострокових виплат працівникам банків, а також обґрунтовано особливості обліку розрахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами. Наведено основні облікові операції з обліку розрахунків з працівниками банків за короткостроковими виплатами.
 • Item
  Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-23) Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, T. O.
  Проаналізовано основні показники діяльності небанківських фінансових інститутів в Україні, визначено суперечності розвитку та запропоновано напрями їх подолання.
 • Item
  Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-22) Окландер, Михайло Анатолійович; Oklander, Michael
  Розглядаються питання формування споживчого попиту у відповідності із гендерною структурою суспільства під впливом глобалізації пропозиції і споживання, виокремлення особистих чинників, динаміки соціально-психологічних норм, уподобань на основі яких виникають нові цільові сегменти ринку. Це породжує необхідність розробки маркетингових програм у роздрібній торгівлі для стимулювання та зростання обсягів продажу.
 • Item
  Порядок визнання витрат, повязаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Гнилицька, Лариса Володимирівна
  У статті розкрито методологічне підґрунтя визнання витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку, охарактеризовано складові цих витрат і вказано шляхи вдосконалення методу бухгалтерського обліку, що підвищить точність ідентифікації та оцінювання зазначених витрат.
 • Item
  Маркетингові стратегії світових автовиробників та моделі їх діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21) Савич, Олександр Петрович; Savich, O.
  Автомобільний ринок є значною складовою як глобального товарного ринку, так і товарного ринку і економіки України в цілому. Ринок автомобілів є найконкурентнішими ринком, і тому всі новинки та розробки впроваджуються першими саме тут, у тому числі і в маркетингу. У статті розглянуто суть маркетингової стратегії, етапи її розробки та основні маркетингові стратегії автовиробників на глобальному ринку легкових автомобілів та їх трансформації залежно від зміни ринкових умов: впливу держави, намірів споживачів, зміни кон’юнктури ринків та їх розмірів. Відображено загальну суть стратегії компанії та необхідність її розробки. Розраховано ефективність маркетингових стратегій автовиробників за результатом їх ринкових часток. Згруповано маркетингові стратегії за загальною ознакою походження компаній і загальними рисами поведінки.
 • Item
  Роль і значення маркетингу в організації туризму та відпочинку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21) Рега, М. Г.; Rega, Marina
  Стаття присвячена дослідженню ролі маркетингу в туризмі, вирішенню проблеми використання маркетингових технологій у розробленні та використанні туристичних продуктів і послуг туристичними підприємствами. Поглиблено розуміння призначення маркетингу туристичної діяльності.
 • Item
  Формування адаптивної маркетингової стратегії розвитку туристичного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13) Бобрицька, Наталія Дмитрівна; Bobritska, Nataliya
  У статті розглянуто визначення понять «туристичний продукт» і «туристична послуга», запропоновано алгоритм формування адаптивної маркетингової стратегії та наведено особливості її використання для підприємств туристичної галузі.
 • Item
  Ефективність управління персоналом підприємства: концептуальні підходи та практичні інструменти оцінювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13) Герасименко, Ганна В.; Herasymenko, Hanna
  Розкрито сутність категорій ефективності та ефективності управління. Наведено типи показників ефективності діяльності. Визначено переваги та недоліки збалансованої системи показників. Наведено пропозиції щодо оцінювання ефективності управління персоналом.
 • Item
  Вплив освітньо-професійної диференціації на можливості людського розвитку населення України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Романюк, Д. М.; Romaniuk, D. M.
  У статті досліджено питання оцінки впливу соціально-економічної нерівності на можливості людського розвитку в розрізі двох ключових аспектів — інституційного та матеріального, оцінюючи їх вплив на такі види соціально-економічної нерівності: нерівність вотриманні доходів, нерівність у доступі до соціальних зв’язків і послуг, гендерна нерівність, нерівність у доступі до інформації, нерівність в участі та ставленні до суспільної, політичної та громадської діяльності.
 • Item
  Моделювання динаміки поведінки абонентів на ринку телекомунікацій України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15) Стець, О. В.; Stec, A.; Скворцова, Л. І.; Skvortsov, L. I.
  На сьогоднішній день телекомунікації та сучасні технології стали доступними кожному із нас. Людина може отримати зв’язок із зовнішнім світом через багато каналів. Технології та розвиток не стоять на місці, вони розвиваються і з кожним роком все швидше і швидше. Телекомунікації є важливими для людей, вони несуть великий потік інформації із усіх кутків світу. Односторонньою послугою зв’язку можна назвати телебачення. Великим досягненням стало кабельне, а пізніше й цифрове телебачення.Стаття присвячена спостереженню за поведінкою абонентів на ринку цифрового телебачення та динамікою переходу від одного цифрового провайдера до іншого; дослідженню факторів, які впливають на перехід та знаходженню оптимально збалансованого тарифного плану.Методика полягає у застосуванні економіко-математичної моделі пошуку оптимальної кількості абонентів цифрового провайдера, та як вона впливає на прибуток підприємства.