№ 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Пряма демократія на місцевому рівні як механізм політичного націотворення в сучасній Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Самойлов, Олексій О.; Samoilov, Oleksiy O.
  Запропановано та проаналізовано механізм самоорганізації громад на рівні місцевого самоврядування для творення української політичної нації.
 • Item
  Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Чупрій, Л. В.; Chupriy, Leonid V.
  Проаналізовано безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Намічено шляхи оптимізації політики національної безпеки в гуманітарній сфері в контексті вирішення даної проблеми.
 • Item
  Національна автентичність особистості в нових реаліях суспільного буття
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Стежко, Юлія Г.; Stezhko, Yuriy G.
  Досліджено чинники впливу на розбудову громадянського суспільства, обґрунтовано культуровідповідність ментальності українців, їхній налаштованості на консолідацію, служіння суспільним інтересам.
 • Item
  Проблеми термінологічної неузгодженості понять у сфері етнонаціональної політики як загроза національній безпеці України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Руденко, Юлія Ю.; Rudenko, Juliya Yu.
  Розглянуто проблеми термінологічної неузгодженості понять у сфері етнонаціональної політики. Зокрема, увагу автора зосереджено на поняттях «нація» та «націоналізм». Оскільки ці поняття мають неоднозначне змістове наповнення, воно породжує як на теоретичному, так і практичному ґрунті певні проблеми. Відповідно, на теоретичному — суперечності та дискусії між науковими суб’єктами, на практичному — ціннісні конфлікти між громадянами та їх спільнотами, і, як наслідок, дестабілізує суспільство та загрожує національній безпеці держави.
 • Item
  Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Пекарчук, Володимир М.; Pekarchuk, Volodymyr M.
  Проведено наукову реконструкцію процесу підготовки вітчизняного законодавства, яке регламентувало реалізацію етносами України прав на культуру, громадського виміру національного відродження. Виявлено як здобутки, так і прорахунки у цій справі, а також з’ясовано міру відповідності норм законів в Україні аналогічним міжнародним документам.
 • Item
  Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспектива і перспектива
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Метельова, Тетяна O.; Meteliyova, Тetiana O.
  У контексті розгляду громадянського суспільства як особливого способу комунікації доведено взаємозумовленість існування громадянського суспільства і правової держави, що формуються в умовах полісуб’єктного простору. Показано, що конститутивною характеристикою громадянського суспільства є репрезентація ним особливих (корпоративних) інтересів і відсутність претензій на представництво загального інтересу. Зроблено висновок, що громадянське суспільство як умова формування самочинності особи є фактором забезпечення її національної ідентичності.
 • Item
  Мовна політика в Україні: національна консолідація чи політичний ризик
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Матета, Олесій А.; Mateta, Oleksiy A.; Доскач, Ольга С.; Doskach, Olga S.
  Розглянуто проблему мовної політики в Україні. Проаналізовано зв’язок мовного питання з національною самосвідомістю українців. Здійснено спробу дослідження впливу мовного фактора на національну консолідацію громадян України.
 • Item
  Сучасні загрози консолідації українського суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Магда, Євген В.; Magda, Evgen V.
  Розглянуто проблеми на шляху консолідації українського суспільства від часу здобуття Україною незалежності. Виокремлено основні проблеми в таких сферах, як політика, економіка, етнополітика, соціальна структура, релігійне життя, мовна проблема, історична пам'ять.
 • Item
  Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Калиновський, В. С.; Kalynovskyy, Valeriy S.; Капічон, О. Г.; Kapichon Olga G.
  Проаналізовано проблеми розвитку етнодержавотворення в Україні. Розглянуто погляди професора Ю. Римаренка на становлення української нації. Досліджено роль титульної нації та субетносів у формування унітаризму держави.
 • Item
  Безпекові виміри націотворчих процесів українського суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Чорний, Віталій С.; Chornuy, Vitaliy S.
  Проаналізовано соціальні передумови, які існують в українському суспільств, і щодо необхідності реформування безпекового простору України на сучасному етапі.
 • Item
  Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Мищак, Іван М.; Myshchak, Ivan M.
  Аналізується чинне українське законодавство з питань місцевого самоврядування, визначено його недоліки та надано пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування в Україні на основі європейського досвіду.
 • Item
  Проблеми на шляху становлення в Україні політичної нації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Крючков, Георгій К.; Kriuchkov, Georgiy K.
  Проаналізовано питання визначення поняття «політична нація» та його відмінність від поняття «етнічна нація». Досліджено основні фактори щодо формування в Україні на сучасному етапі національної ідеї та, своєю чергою, політичної нації.
 • Item
  Проблемы формирования политической нации в постсоветских странах на этапе независимости
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Будкин, Віктор С.; Budkin, Viktor S.
  Розглянуто проблеми становлення політичних націй у специфічних умовах пострадянської трансформації. Визначено роль національної ідеї та формування громадянського суспільства у цьому процесі, проаналізовано позитивні та негативні аспекти його здійснення.
 • Item
  Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області «Київ» 1941—1944 рр.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Главацький, Максим В.; Hlavatskyi, Maksym
  На основі архівних матеріалів проаналізовано культурно-освітня діяльність органів німецької окупаційної влади, розкрито особливості українського питання на території генеральної області «Київ» у 1941—1944 рр.
 • Item
  Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Сморжевська, Оксана О.; Smorzhevska, Oksana O.
  Розглянуто ідеологічні засади неоязичництва/рідновір’я з погляду формування етнокультурної ідентичності в умовах культурної глобалізації.
 • Item
  Земельний податок як складова розвитку місцевого самоврядування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Сацький, Дмитро В.; Satskyi, Dmytro
  Проаналізовано питання наповнення державного та місцевих бюджетів у сучасних умовах економічної кризи крізь призму земельного податку. Досліджено досвід накладення і стягнення податку в економічно розвинутих країнах світу з порівнянням зазначеного із вітчизняним досвідом. Приділено увагу ролі та місцю місцевого самоврядування в оподаткуванні земельної власності.
 • Item
  Діяльність українського націонал-демократичного об’єднання в польському парламенті (1938—1939 рр.)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Пуйда, Роман Б.; Puyda, Roman B.
  Аналізуються основні напрями парламентської діяльності УНДО в історії сейму і сенату Польщі напередодні ІІ світової війни, проаналізовано найрезонансніші законопроекти націонал-демократів, визначено причини провалу нормалізації польсько-українських відносин.
 • Item
  Вплив антибільшовицького руху опору в УРСР у 1920—1924 рр. на формування української нації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Красносілецький, Денис П.; Krasnosiletskyy, Denis P.
  Проаналізовано проблеми формування української нації під час антибільшовицького руху опору 1920—1924 рр. Запропоновано розгляд причин і передумов виникнення антибільшовицького руху, його структури, політичних напрямів. Піднято питання щодо впливу антибільшовицького руху опору на формування єдності, патріотизму, національної свідомості українців.
 • Item
  Політичні аспекти «аграрної» революції 1917—1922 рр. в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Ковальова, Наталія А.; Kovalyova, Nataliya А.
  Розглянуто проблему залучення українського селянства до політичного життя в умовах революції і громадянської війни. Проаналізовано ставлення селян до влади, земельного питання, церкви. Показано аполітичність селянського життя.
 • Item
  Витоки української державної ідеї
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Бульвінський, Андрій Г.; Bulvinskiy, Andriy. G.
  Проаналізовано вихідні ідеї, традиції та принципи сучасної української державної ідеї, які були закладені ще в часи Пізнього Середньовіччя та Нового часу.