Recent Submissions

 • Зайнятість сільського населення: оцінка динаміки та напрями забезпечення 

  Махсма, Марія Борисівна; Волощук, Сергій Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22)
  У статті висвітлено основні тенденції зайнятості в агарній сфері сучасної України. Розглядаються фактори, які впливають на кількість найманих працівників аграрних підприємств. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу ...
 • Психолого-педагогічні основи професійного самовизначення молоді 

  Якимова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31)
  Стаття присвячена актуальним питанням професійного самовизначення молоді. Проведено систематизацію основних підходів до визначення поняття «професійне самовизначення», сформульовано його основні вікові етапи. Проведено ...
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту безробітних в Україні 

  Юрчик, Г. М.; Самолюк, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-12)
  Проаналізовано чинний механізм соціального захисту безробітних в Україні у розрізі інструментів активної та пасивної політики. Запропоновано напрями його удосконалення в цілях зростання рівня соціальної захищеності населення ...
 • Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України 

  Шушпанов, Д. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31)
  Розглянуто підходи до трактування людського капіталу та капіталу здоров’я. Виявлені сучасні проблеми, які пов’язані з збереженням здоров’я населення в Україні. Проаналізовані проблеми інвестування в здоров’я населення. ...
 • Людський капітал: регіональні напрямки інвестування та індикатори ефективності 

  Шурпа, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30)
  У статті розглянуто інвестиції в людський капітал, його стан та проблеми розвитку, систематизовано пріоритетні сфери інвестування у людський капітал та запропоновано індикатори, на основі яких можна визначити ефективність ...
 • Стратегічні аспекти формування ефективної зайнятості в економіці інноваційного типу 

  Штундер, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-23)
  У статті йдеться про проблеми забезпечення ефективної зайнятості в економіці країни з урахуванням особливостей її інноваційного розвитку. Ефективна зайнятість передбачає такий тип соціально-трудових відносин, який забезпечує ...
 • Власність на робочу силу: сучасний погляд на проблему 

  Шевченко, Л. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-08)
  Здійснено теоретико-інституціональний аналіз власності на робочу силу. Охарактеризовано «пучок правомочностей», специфікацію та механізм передавання прав власності на робочу силу. Особливу увагу приділено ролі держави в ...
 • Модель компетенцій у системі стратегічного управління персоналом (на прикладі туристичних агенцій) 

  Шпак, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22)
  Стаття присвячена дослідженню значення моделі компетенцій в системі стратегічного управління персоналом, визначенню критеріїв людського потенціалу та компетенцій працівників туристичних агенцій, визначенню етапів формування ...
 • Взаємозв’язок людського та соціального капіталів підприємства 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-09)
  У статті проаналізовано взаємозв’язок людського та соціального капіталів підприємства. Визначено напрямки створення умов для накопичення і розвитку цих капіталів, окреслено їх спільні та відмінні риси. Проілюстровано вплив ...
 • Техніко-технологічна складова раціоналізації трудових процесів 

  Шевченко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30)
  У статті визначено сучасний стан з перспективи вдосконалення техніко-технологічної складової раціоналізації трудових процесів, розглянуто основні етапи розробки та впровадження проектів з раціоналізації, визначено роль ...
 • Трудова сфера та сталий розвиток: взаємообумовленість та взаємодія 

  Шаульська, Л. В.; Панькова, А. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14)
  В статті визначена роль трудової сфери в процесі реалізації концепції сталого розвитку національної економіки. Враховані принципі сталості як механізм розвитку соціально-трудової сфери України.
 • Дослідження регіональних ринків робочої сили: історично-еволюційний підхід 

  Чурсіна, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-19)
  У статті наведено результати дослідження історично-еволюційних передумов формування регіональних ринків робочої сили в Україні, відображено періоди його становлення. Обґрунтовано, що в сучасних умовах використання регіонального ...
 • Сучасні аспекти мотивації управлінського персоналу 

  Чернушкіна, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-21)
  У статті наголошено на актуальності дослідження та охарактеризовано сучасні аспекти мотивації управлінського персоналу промислових підприємств.
 • Еволюційні аспекти розвитку інноваційної діяльності персоналу 

  Червінська, Любов Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-11)
  Проаналізовано еволюційні аспекти використання інноваційної діяльності персоналу. Виявлено позитивні сторони та недоліки управління цим процесом на різних етапах розвитку національної економіки.
 • Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні: аналіз практики та напрями удосконалення 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-13)
  У статті розглянуто основні проблеми регулювання соціально-трудових відносин на галузевому рівні. Проаналізовано зміст галузевих угод. На основі виявлених недоліків окреслено основні напрями удосконалення практики ...
 • Оцінка впливу фінансово-економічної кризи на показники заробітної плати в Україні 

  Хазах, К. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-05)
  У статті проаналізовано динаміку номінальної та реальної заробітної плати в Україні у докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Вивчено показники заборгованості з виплати заробітної плати та їх структуру. Розроблено ...
 • Деонтологія соціальної відповідальності і механізм соціального контролю 

  Филиппова, І. Г.; Сумцов, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30)
  У статті інститут соціальної відповідальності розглядається як обов’язкове доповнення інститутів ринку і інституту державної влади, оскільки він сприяє зниженню трансакційних витрат соціально-економічної системи за рахунок ...
 • Институциональные аспекты пенсионного обеспечения трудовых мигрантов 

  Умурзаков, Б. Х. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14)
  Рыночные механизмы мировой экономики позволяют сегодня странам постсоветского пространства свободно формировать выезд трудовых мигрантов в другие страны. Причём это происходит в стихийной, неорганизованной форме. Ни для ...
 • Достойный труд как форма разрешения противоречий социально-трудовой сферы 

  Тютюнникова, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-11)
  Раскрыто содержание понятия достойного труда. Показаны особенности его становления в странах рыночной трансформации. Обобществлены основные тенденции и противоречия социально-трудовой сферы в условиях рыночной трансформации, ...
 • Фактори ефективності функціонування людського капіталу на мезоекономічному рівні та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону 

  Хромов, М. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-19)
  У статті визначено загальні наукові принципи дослідження процесу стратегічного управління та методологічна база стратегії розвитку людського капіталу мезоекономічного рівня. Виконано аналіз факторів ефективності функціонування ...

View More