Recent Submissions

 • Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні 

  Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті розглянуто порядок й особливості створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні.
 • Суть стратегічного аналізу та його місце у банківській діяльності 

  Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborskay-Muzychtko, Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  На основі аналізу теоретичних праць та літератури розкрито таке поняття як «стратегічний аналіз» та розглянуто особливості розуміння його як процесу, засобу, методу чи комплексу досліджень залежно від особливостей поглядів.
 • Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності 

  Івахів, Юлія Олегівна; Ivakhiv, Y.; Романів, С. Р.; Romaniv, S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Стаття присвячена концептуальним основам аналізу фінансового стану підприємства. У ній досліджено сутність ліквідності, розкрито важливі теоретичні і методичні аспекти її аналізу, запропоновано шляхи його удосконалення.
 • Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні 

  Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Висвітлено основні напрямки удосконалення корпоративно-інвестиційного бізнесу банків. Запропоновано та проаналізовано цілі та ключові показники ефективності роботи банківських установ з корпоративними клієнтами.
 • Управління прибутком підприємств: стратегічний підхід 

  Скалюк, Р. В.; Skalyuk, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-06)
  Запропоновано визначення економічної сутності поняття «стратегічне управління прибутком підприємства». Обґрунтовано концептуальні основи для забезпечення ефективного стратегічного управління прибутком підприємств, що сприяє ...
 • Розвиток фінансування альтернативної енергетики в Україні та світі 

  Лукашенко, А. О.; Lukashenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-14)
  У статті розглянуто сучасний стан реалізації та джерела фінансування проектів у сфері альтернативної енергетики в Україні та світі. Досліджені головні аспекти у розвитку електроенергетики та визначені переваги, що отримують ...
 • Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи 

  Козлов, В. І.; Kozlov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Досліджено вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи. Виділено перелік найбільш впливових факторів, визначено характер їх впливу на стабільність банківської системи. За результатами аналізу ...
 • Проблеми впровадження вартісно-орієнтованого управління корпорацією: огляд емпіричних досліджень 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, I. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  Стаття присвячена огляду емпіричних досліджень з найбільш проблемних аспектів впровадження вартісно–орієнтованого управління корпораціями за науковими публікаціями провідних закордонних вчених.
 • Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів 

  Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських учених-економістів XIX — початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного господарства, державного кредиту, позикового ...
 • Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків) 

  Ходакевич, Сергій Іванович; Hodakevich, S. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  У статті розглядаються механізми та методи фінансування інноваційного розвитку економіки на прикладі банківського кредитування технопарків, як ключових інноваційних структур. Показані найефективніші форми кредитування ...
 • Методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій у відповідності з міжнародними стандартами 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті розглянуто методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій відповідно з міжнародними стандартами.
 • Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства 

  Сопко, Василь Васильович; Sopko, V. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  У статті досліджено особливості організації обліку та оцінки доходів і витрат підприємства. Розкрито основні напрямки визначення доходів і витрат на основі Податкового кодексу.
 • Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Фаріон, А. І.; Farion, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  В статті представлено позицію авторів щодо формування теоретичних засад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (ролі і місця, мети, функцій, завдань) в умовах реалізації положень постанови Кабінету ...
 • Проблемні питання визнання та оцінки інвестиційної нерухомості 

  Головко, Тетяна Василівна; Holovko, Tetiana; Ліхацька, М. Р.; Likhatska, M. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  В даній статті розглядається питання щодо оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу. З’ясовується який метод оцінки є більш ефективним та в якому випадку. Розкриваються поняття справедливої та первісною вартості ...
 • Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна; Hnylytska, Larysa; Гнилицкая, Лариса Владимировна (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів управлінського обліку в контексті можливості використання його технологій як інформаційного підґрунтя при упередженні впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища ...
 • Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-20)
  У статті розглянуто деякі питання трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.
 • Пріоритетні напрями реформування системи охорони здоров’я: фінансовий аспект 

  Корнацька, Роксолана Михайлівна; Kornatska, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Проаналізовано вітчизняний досвід організації та фінансування медичної сфери, виокремлено ключові проблеми. Обґрунтовано необхідність та окреслено пріоритети для проведення успішного реформування медичної галузі.
 • Аналіз сучасних тенденцій банкрутства українських підприємств та напрямів удосконалення фінансового менеджменту 

  Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Узагальнені результати дослідження тенденцій банкрутства українських підприємств і визначено пріоритетні напрями удосконалення фінансового менеджменту для їх подолання.
 • Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив гармонізації податкового законодавства країн ЄС. У статті надано порівняння процесів податкової гармонізації та уніфікації, висвітлено їх спільні та відмінні риси. Визначено ...
 • Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Ватаманюк, Ольга Сергіївна; Vatamanyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті систематизовано критерії визначення категорії великих платників податків у розвинених країнах світу та Україні, розкрито основні передумови формування спеціалізованих податкових органів по роботі із великими ...

View More