Recent Submissions

 • Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira H.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в ...
 • Концептуальні засади моделювання аукціонів 

  Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, O. Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В статті запропоновано загальний підхід до моделювання аукціонів. Також розглянуто характеристику елементів моделі аукціону, а саме систему припущень, які дозволяють моделювати економічне середовище аукціонних торгів, ...
 • Формальний опис агрегації даних у багатомовних ORACLE-системах аналітичної обробки даних для вирішення економічних задач 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Дмітрив, А. А.; Dmitryv, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті вивчено можливості багатовимірних Oracle-систем аналітичної обробки даних на прикладі побудови формальної схеми моделі даних для вирішення економічних розрахунків. Аналізуються методи агрегації даних як засіб ...
 • Державно-приватного партнерство як інструмент активізації інвестиційної діяльності 

  Артеменко, Інна Леонідівна; Artemenko, Inna; Артеменко, Инна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розкрито економічну суть і функціональну співвідносність державно-приватного партнерства та інвестування, проаналізовано їх особливості в Україні та інституційне забезпечення.
 • Як врятувати гривню 

  Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Проаналізовано проблеми вільного курсоутворення та девальвації гривні. Запропоновано механізми стабілізації ситуації на валютному ринку в Україні.
 • Методологія та сутність програмно-цільового методу бюджетування 

  Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті обґрунтовано вибір тематики дослідження прогресивних механізмів бюджетного процесу. Описано методи наукового пізнання, що використані в роботі, як складових компонентів методологічного дослідження. Досліджено ...
 • Класифікація та особливості структури споживання банківських послуг в Україні 

  Куць, Наталія Вікторівна; Kuts, Nataliіa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті аналізується різні підходи до розуміння понять «банківський продукт» і «банківська послуга», надано власні пропозиції щодо розмежування та взаємозв’язку вказаних понять, запропоновано новий підхід до їхньої ...
 • Економічний механізм регулювання екологізації аграрного виробництва 

  Пугачова, Н. С.; Pugacheva, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті дано характеристику процесу побудови ефективного економічного механізму екологізації сільськогосподарського виробництва відповідно до концепції стійкого розвитку. Розглянуто теоретичні аспекти природоохоронного ...
 • Механізм сталого сільського розвитку в умовах глобалізації 

  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M. F. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Визначено основні проблеми розвитку сільських територій. Розкрито перспективи соціально-економічного та екологічного механізмів органічного розвитку як інструменту самовизначення і забезпечення продовольчої та економічної ...
 • Укрупнення бізнесу як шлях посилення конкурентних позицій України на світовому ринку зерна 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I.; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Наукова праця присвячена проблематиці пошуку оптимальних шляхів посилення позицій національних бізнес суб’єктів на світовому ринку зерна. Автором розглянуто питання міжнародної конкурентоспроможності. Запропоновано зміцнення ...
 • Особливості логістичної діяльності на фармацевтичному ринку України 

  Козлова, І. В.; Kozlova, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розглянуто специфіку та сучасні тенденції розвитку фармацевтичного ринку України. Визначено особливості логістичної діяльності на фармацевтичному ринку. Досліджено суть та значення логістичної діяльності фармацевтичних ...
 • Вплив фактору масштабу виробництва на рівень беззбитковості пшениці 

  Ульянченко, Наталія Володимирівна; Ulyanchenko, N. V.; Ульянченко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто проблему визначення рівня беззбитковості виробництва пшениці залежно від розміру посівних площ. При цьому була виявлена закономірність, що зі збільшенням посівних площ рівень беззбитковості підвищувався. ...
 • Сучасні інструменти управління вартістю підприємства 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna Mykolaivna; Репина, Инна Николаевна; Безсмертна, О. Ю.; Bezsmertna, O. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті наведено різні погляди до тлумачення поняття «вартість підприємства». Визначено основні фактори, які впливають на максимізацію вартості підприємства в сучасних умовах. Виходячи з ключових факторів, запропонованj ...
 • Сучасні форми та механізм реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері 

  Потапенко, Д. О.; Potapenko, D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті піднімаються питання необхідності впровадження державно-приватного партнерства в науково-дослідному секторі, розглядаються переваги цього механізму в стимулюванні інноваційного розвитку. Основну увагу приділено ...
 • Проблеми формування фінансових ресурсів закладами охорони здоров’я 

  Конащук, Надія Едуардівна; Konashchuk, N. E. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У даній статті досліджено медико-демографічну ситуацію в Україні, проаналізовано бюджетне та позабюджетне фінансування закладів охорони здоров’я, виявлено існуючі проблеми у даній галузі, а також запропоновані шляхів ...
 • Міжнародна нормативно-правова база регулювання зайнятості: орієнтири гармонізації для України 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M.; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена висвітленню змісту деяких основних законодавчих актів у сфері регулювання зайнятості населення у розвинутих країнах. Висвітлено ключові пріоритети забезпечення зайнятості в Євросоюзі в сучасних умовах. ...
 • Зміна напрямку кредитування галузей економіки України як інструмент антикризових заходів 

  Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabaryev, A.; Домрачев, В. М.; Domrachev, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті проведено аналіз ефективності кредитування банками окремих галузей економіки та галузевих ризиків банків України, виявлена залежність прибутку банку від частки кредитів у галузь у кредитному портфелі.
 • Технологічний розвиток підприємства: напрями та стратегії 

  Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Обґрунтовано необхідність технологічного розвитку як фактора конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано напрями і види стратегій технологічного розвитку, визначені завдання технологічного реінжинірингу на підприємстві.
 • Диспропорції та перспективи формування глобального ринку органічної продовольчої продукції 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, O.; Яценко, Ольга Николаевна; Овчаренко, А. С.; Ovcharenko, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Глобалізація міжнародної економіки значно впливає на діяльність аграрного ринку. У статті розкрито економічні та соціальні передумови глобальних трансформацій і кон’юнктурні зміни міжнародних ринків органічної агропродовольчої ...
 • Інституціональні трансформації ринків цінних паперів у системі чинників глобальних фінансових криз 

  Штойко, Р. Р.; Shtoyko, R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті досліджено зв’язок деяких аспектів сучасних інституціональних трансформацій фондових ринків розвинутих країн із формуванням передумов глобальних фінансових криз перших десяти років ХХІ ст. Наведено теоретичне ...

View More