Recent Submissions

 • Стратегічне планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу підприємства 

  Юзик, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто необхідність стратегічного підходу до соціально-орієнтованої маркетингової діяльності підприємства,етапи процесу стратегічного планування в системі соціально-орієнтованого маркетингу та визначено механізм ...
 • Синергетичний контекст стратегічного менеджменту 

  Шевцова, Г. З. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Проаналізовано відомі школи стратегічного менеджменту з позицій синергетичної методології. Досліджено роль синергізму у створенні стратегічних переваг різної природи. Показано, що синергетичний контекст окремих стратегічних ...
 • Дослідження чинників та мотивів активізації інтеграційних процесів в Україні 

  Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Визначено основні чинники, що впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Доведено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища ...
 • Патологии менеджмента в стратегическом управлении организацией 

  Плешакова, Е. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Належність до традиційної парадигми стратегічного управління не забезпечує сучасним компаніям сталого успіху в розвитку. Застосування нових методів оцінки системи менеджменту організації відкривають можливості в розробці ...
 • Сучасні підходи до формування фінансового ризик-менеджменту 

  Петренко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розуміння сутності фінансового ризику в аспекті його впливу на фінансові ресурси в процесі застосування фінансової стратегії дозволяє адекватно окреслити його функції, в контексті яких визначити його вплив на підприємство. ...
 • Оцінка ефективності управління ресурсами промислового підприємства на основі показника ресурсоефективності товару 

  Ляшенко, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті запропоновано метод оцінки ефективності управління ресурсами промислового підприємства, який розраховується на основі показника ресурсоефективності, з урахуванням коефіцієнтів за групами основних ресурсовитрат, а ...
 • Ресурсний підхід як сучасна парадигма стратегічного управління 

  Кузнецова, Інна О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Систематизовано доробки науковців стосовно розвитку ресурсного підходу. Визначено істотні ознаки ключової здібності організації як базового поняття ресурсного підходу. Обґрунтовано головні складові ключової здібності ...
 • Ще раз про проблему формування і менеджменту корпоративною політикою у акціонерних товариствах й шляхи її подолання в машинобудуванні 

  Кудря, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті уточнено визначення категорії «корпоративна політика» і конкретизовано її загальну характеристику, типологізовано корпоративну політику, розкрито структуру й визначено її місце у системі управління акціонерними ...
 • Рейтингова оцінка якості корпоративного управління акціонерних товариств 

  Корпан, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Визначено складові рейтингового оцінювання якості корпоративного управління підприємства та розраховано рейтинг якості корпоративного управління акціонерних товариств Вінницької області. За результатами оцінки ідентифіковано ...
 • Трансформація системи управління ТНК в умовах глобальної конкуренції та посилення ролі науково-технічного прогресу 

  Комшук, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті висвітлено сучасні тенденції управління транснаціональними корпораціями в умовах глобальної конкуренції, розкрито особливості менеджменту НДДКР-підрозділів ТНК та представлено авторські пропозиції щодо формування ...
 • Стратегічне планування персоналу на основі компетентнісного підходу 

  Жаворонкова, Галина Василівна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті визначено основні ознаки стратегічного планування персоналу та його етапи на основі компетентнісного підходу. Також наведено перелік складових елементів стратегічного плану з управління персоналом, показано ...
 • Імперативи сучасного менеджменту для ефективного управління державою 

  Жаворонкова, Галина Василівна; Жаворонков, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Проаналізовано моделі формування держав, методи оцінки ефективності та результативності державних органів за міжнародними методиками. Обґрунтовано необхідність впровадження в державне управління принципів сучасного ...
 • Порівняльна характеристика основних моделей корпоративного управління 

  Домашенко, Тетяна Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Стаття містить результати дослідження основних моделей корпоративного управління, яке проведено на основі порівняльного аналізу їх характеристик та системи взаємовідносин ключових учасників. Також здійснено діагностику ...
 • Модель маркетингової системи спостережень 

  Гуржій, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто складові моделі маркетингової системи спостережень, методи отримання інформації в системі даної моделі, види технологій та вектори маркетингових спотережень. Проаналізовано модульну структуру комплексу ...
 • Можливість використання стратегічного партнерства з метою впливу на національні економічні інтереси 

  Горбачова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто національні економічні інтереси як сукупність макроекономічних показників, що визначають економічний стан країни. Детальний аналіз цих показників виявляє основні економічні інструменти впливу на них, а ...
 • Системний підхід до управління взаємодією машинобудівних підприємств України 

  Боклан, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті висвітлено сучасні підходи до управління, наголос зроблено на актуальності системного підходу, наведено історичні етапи його розвитку, зазначено основні проблеми управління взаємодією машинобудівних підприємств ...
 • Реінжиніринг у системі стратегічного управління підприємства 

  Балан, В. Г.; Ситницький, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто інтеграцію реінжинірингу в стратегічне планування підприємства. Запропоновано стохастичну модель розробки й упровадження стратегії реінжинірингу на підприємстві.
 • Стратегічне управління розвитком: динамічний аспект 

  Якименко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто тенденції зміни зовнішнього середовища та різновиди ситуацій відповідно до їхньої складності і динамізму. Сформовано класифікацію подій у діяльності підприємств.
 • Управленческие императивы как движущая сила развития современного менеджмента 

  Цветков, А. Н. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  В статье рассматривается новое теоретическое понятие в менеджменте — управленческий императив. Дается авторское определение понятия «управленческий императив», выявляется совокупность управленческих императивов в современной ...
 • Вплив експорту і імпорту агропромислового комплексу на формування фонду споживання 

  Федулова, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто проблеми формування фондів споживання основних продуктів харчування населення, а саме м’яса і м’ясних продуктів і молока і молочних продуктів. Сьогодні основною проблемою для цих продуктів виступає те, ...

View More