Випуск № 21

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Оцінка ефективності страхування для сільськогосподарських підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, Anatoliy; Свістунов, О. С.; Svistunov, O.
  В статті висвітлено розроблену авторами методику страхування посівів сільськогосподарських культур для окремих ризикових зон господарювання з обґрунтуванням її економічної ефективності для сільськогосподарських підприємств.
 • Item
  Методи управління ризиками в аграрному секторі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Войтко, О. В.
  В статті розглянуто проблеми управління ризиками в сільському господарстві, викладено методи оцінювання збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків. Представлено практичний досвід роботи Українського сільськогосподарського страхового пулу по визначенню збитків при страхуванні врожаю сільськогосподарських культур у 2005—2008 рр.
 • Item
  Проблеми оцінювання якості робочої сили – основного стратегічного ресурсу інноваційної моделі розвитку економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Яценко, А. В.
  В статті розглядаються проблеми оцінювання співвідношення попиту та пропозиції кваліфікованої праці. Обґрунтовано основні питання методологічного та практичного характеру статистичного оцінювання рівня забезпеченості економіки України робочою силою, ефективність використання її освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня.
 • Item
  Організаційно-правові аспекти операцій з давальницькою сировиною
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Козіцька, Н. О.
  Розкрито економічна сутність та організаційно-правові аспекти понять давальницька сировина та операція з давальницькою сировиною. Проведено статистичний аналіз експортованої та імпортованої давальницької сировини і виготовленої з неї готової продукції за останні роки. Наголошено на деяких вадах у нормативно-правовій базі України та надано пропозиції щодо їх усунення.
 • Item
  Ключові аспекти нормативного обліку обсягів незавершеного виробництва на промислових підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Гордієнко, Лариса Петрівна
  Розглянуто аспекти методології нормування витрат на виробництво продукції. Дано визначення нормативного обліку витрат незавершеного виробництва, як необхідного елементу для розрахунку нормативу оборотних засобів. Запропоновано способи застосування нормативного обліку НЗВ.
 • Item
  Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності компанії у сфері будівництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Лесько, М. В.
  Стаття присвячена проблемним питанням фінансового забезпечення реалізації підприємствами будівельних проектів. Проаналізовано актуальні тенденції розвитку галузі та запропоновано напрями використання при фінансуванні будівельних проектів похідних цінних паперів, зокрема, опціонів.
 • Item
  Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Плотко, Ніна Миколаївна
  Пенсійна система України знаходиться в процесі реформування, результатом якої має бути створення нових фінансових інститутів — недержавних пенсійних фондів. Ці фонди мають не лише залучати кошти громадян, з метою формування додаткових пенсійних заощаджень, але й стати джерелом інвестиційних ресурсів, що в свою чергу, сприятиме економічному розвитку держави.
 • Item
  Маркетингова стратегія страхової компанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Фурман, Василь Миколайович; Удовиченко, М. В.
  Досліджено основні підходи щодо розробки маркетингової стратегії та маркетингового планування страховика, надано пропозиції щодо побудови ефективної роботи служб маркетингу для забезпечення інтеграції та координації всієї діяльності страхової компанії.
 • Item
  Сутність, необхідність та напрями реформування національних пенсійних систем
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шевченко, О. С.
  В статті розглядається сутність пенсійної реформи та фактори, які зумовлюють необхідність її проведення в більшості країн світу. Аналізуються можливі напрямки реформування національних пенсійних систем.
 • Item
  Агентська теорія у контексті глобалізаційних процесів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena
  Стаття присвячена дослідженню теорії агентських відносин у світлі глобалізаційних процесів. Вивчено історичний аспект розвитку економічної думки у сфері агентських відносин. Запропоновано класифікацію агентських витрат.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності виробництва молока в регіоні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Семенда, Д. К.
  В статті на прикладі агроформувань Черкаської області розглядаються причини зменшення виробництва молока та напрямки підвищення його ефективності.
 • Item
  Система управління якістю: сутність та проблеми впровадження на підприємствах АПК
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Левченко, Л. О.
  В статті досліджується необхідність управління якістю в умовах вступу до міжнародних організацій, зокрема до СОТ. Розкривається сутність поняття якості та системи управління якістю, їх взаємозв’язок. Також наведено основні принципи даної системи. Крім того, висвітлено основні проблеми, з якими зіштовхуються підприємства АПК у процесі розроблення, впровадження та підтвердження відповідності систем управління якістю відносно національних або міжнародних стандартів, і пропонуються можливі варіанти вирішення зазначених проблем.
 • Item
  Маркетингове забезпечення і стратегії управління інноваційним розвитком підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Маліч, Юрій Сергійович
  В роботі проаналізовано сучасні підходи до організації практики маркетингового забезпечення інноваційного розвитку в промисловості, опрацьовано засади модифікації параметрів цільових ринків на базі поведінкових алгоритмів споживачів.
 • Item
  Практичні засади оцінки результативності діяльності меблевих підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy
  Опрацьовано ефективні методичні підходи до оцінки результативності в промисловості, проаналізовано тенденції та параметри розвитку вітчизняного меблевого ринку.
 • Item
  Методологічні основи конкретизації параметрів реалізації потреб споживачів у ринковій економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шафалюк, Олександр Казимирович
  Опрацьовано методичні засади результативної конкретизації параметрів стратегічних планів маркетингу, організації ефективної взаємодії підприємств зі споживачами.
 • Item
  До питання про класичне та сучасне трактування ціни праці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Герасименко, Оксана Олександрівна
  Наведено критичне узагальнення наукових поглядів економістів-класиків та вчених сучасності щодо соціально-економічної сутності ціни праці. Виокремлено відмінності між поняттями ціни праці та заробітної плати. Розкрито головні положення інноваційних моделей ціноутворення на ринку праці — запозичення людського капіталу та оренди трудового потенціалу.
 • Item
  Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008) Якименко (Баша), Інна Миколаївна; Баша, Інна Миколаївна
  В статті розглянуто питання щодо маркетингу освітніх послуг — одного з напрямків управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад стандарти, які встановлені державою, впливає на розвиток освітніх потреб громадян, формує позитивний імідж навчального закладу, розробляє та впроваджує концепції надання якісних освітніх послуг. Розглянуто чинники, що стимулюють розвиток ринку послуг та зокрема освітніх послуг.
 • Item
  Погляди науковців (ХХ—ХХІ ст.) на проблеми формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Капченко, Р. Л.
  На основі узагальнення й систематизації еволюції наукових поглядів здійснено теоретико-методологічне дослідження сутнісно-змістовної характеристики соціально-економічного аспекту праці й робочої сили. Розкрито особливості формування робітничих кадрів, трудових ресурсів, людського фактору та підкреслено їх роль у соціально-економічній трансформації історичних моделей і концепцій. Визначено теоретико- методологічні засади розвитку соціально-економічних структур, виходячи з досвіду соціальних змін. Обґрунтовано необхідність глибоких і системних наукових досліджень щодо проблем формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів державної влади при проведенні політичних, економічних, соціальних та інших реформ.
 • Item
  Обґрунтування вибору форми вияву вартості підприємства для оцінки ефективності виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-04-28) Андрійчук, Ростислав Васильович
  В статті досліджується проблема визначення сутності поняття вартості підприємства як інтегрального критерію ефективності його діяльності та аналізуються різні форми її вияву. На основі одержаних результатів аналізу зроблено висновок про те, що для досягнення поставленої мети найбільш виправдано визначати вартість підприємства на основі дисконтованого грошового потоку.
 • Item
  Національна інноваційна система, становлення та перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Силантьєв, Сергій Олексійович
  У статті розглянуто становлення концепції Національної інноваційній системи (НІС) та її головні риси. З метою аналізу концепції НІС використано можливість висвітлення процесу навчання та інституціональних перетворень для реалізації інноваційного економічного розвитку країни. Проаналізовано головні елементі НІС та їх вплив на визначення можливостей суспільства та динаміку економічного розвитку країни.