Recent Submissions

 • Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу 

  Лук’янченко, Н. Д.; Хромов, М. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У роботі досліджено діючу систему освіти в контексті визначення її ролі в процесі формування людського капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективності змін, що відбулися в організації освітньої діяльності, в ...
 • Теоретико-методологічні проблеми самоменеджменту 

  Колпаков, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11)
  У статті обґрунтовуються теоретико- методологічні основи самоменеджменту людини, досліджується вплив її рефлексійних здібностей управляти собою під час протікання діяльності (Time Management), розробляються пропозиції з ...
 • Методологічні основи механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств 

  Ткачук, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26)
  Обґрунтовано використання терміну організаційно-економічний механізм. Визначено структуру й стан організаційно-економічного механізму забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств України.
 • Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань 

  Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-25)
  Обґрунтовано необхідність зрушень в системі управління на всіх рівнях в контексті становлення економіки знань. Досліджено особливості стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто значення та ...
 • Податковий кодекс: перспективи та наслідки для соціально-трудової сфери України 

  Думанська, Віта Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23)
  У статті визначено, яким чином положення податкового кодексу впливають на соціально-трудову сферу України. Найбільшу увагу приділено тим положенням Кодексу, які стосуються змін у діяльності фізичних осібідприємців, ...
 • Доходи населення як показники соціальної справедливості 

  Кисіль, Л. Н.; Петенко, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26)
  В статті розкрито якісні зміни в умовах життя населення країни в період фінансово- економічної кризи. А також виявлено причини та наслідки розповсюдження бідності в Україні, структура доходів населення, визначено концепцію ...
 • Формування компетенцій інноваційних працівників 

  Вартанова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-20)
  Встановлено ієрархію якостей інноваційних працівників підприємства. Визначені категорії інноваційних працівників підприємства. Сформований перелік ключових компетенцій інноваційних працівників підприємства.
 • Дослідження попиту та пропозиції на робочу силу в Дніпропетровській області 

  Мазіна, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-22)
  У статті розглянуто українські тенденції ринку праці. Приведено основні показники попиту та пропозиції ринку праці Дніпропетровської області. Обґрунтовано необхідність комплексного аналізу та прогнозування попиту на робочу силу.
 • Сучасні теорії, концепції та стилі лідерства 

  Мягкова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-20)
  У статті визначено сутність лідерства та розглянуті основні підходи до його вивчення. Досліджено основні концепції та стилі лідерства у ретроспективі. На основі узагальнення існуючих стилів, концепцій і моделей запропоновано ...
 • Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств 

  Мазур, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-18)
  Запропоновано використовувати модель «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств. Обґрунтовано доцільність модифікації методу «кругового оцінювання» для даної категорії персоналу. Визначено групи ...
 • Управління розвитком науково-педагогічних працівників: теоретичні підходи до трактування суті 

  Печенюк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-18)
  У статті обґрунтовано необхідність управління розвитком науково-педагогічних працівників. Узагальнено теоретичні підходи до трактування суті управління розвитком науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
 • Оцінка діяльності менеджменту компанії, спрямованої на досягнення високої ефективності праці 

  Турчина, Валентина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-17)
  Розкрито методику визначення міри впливу характеристик праці на її ефективність на практиці. Роз’яснено методи виявлення резервів підвищення ефективності праці в загальній системі управління компанією. Запропоновано шляхи ...
 • Методологічні принципи визначення рівня життя сільського населення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-19)
  Розглянуто методичні підходи до визначення рівня життя населення. Запропоновано методику визначення рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. Наведено систему первинних індикаторів ...
 • Дослідження пріоритетів суспільного мотивування трудової активності населення 

  Міщук, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21)
  На основі визначеної системи чинників досліджено пріоритетні потреби населення та рівень їх задоволеності. Виявлено, що у суспільному мотивуванні окремі матеріальні потреби поступаються вагомістю соціально-психологічним ...
 • Компенсаційна система стимулювання праці — дієвий засіб розвитку виробництва 

  Бережний, В. М.; Шевченко, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-22)
  У статті висвітлюється розроблена авторами універсальна методика створення ефективної системи стимулювання праці на сільськогосподарськом підприємстві, яка основана на компенсації працівникам частини їх витрат. Впроваджена ...
 • Управління соціальною відповідальністю організації 

  Даниленко, Олена Авксентіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11)
  У статті обґрунтовано теоретичні аспекти використання системного, ситуаційного та процесного підходів до управління соціальною відповідальністю організації; дано визначення управління соціальною відповідальністю організації; ...
 • Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу 

  Калина, Алла Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-14)
  В умовах розвитку ринкових відносин важлива роль відводиться людському капіталу, як основному чиннику розвитку виробництва. Від того, як буде побудована модель управління всіма видами капіталів, значною мірою буде залежати ...
 • Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-12)
  У статті визначено сутність, мотиваційну роль, структуру соціального пакета. Розглянуто співвідношення соціального пакета з компенсаційним пакетом і заробітною платою. Стаття містить основні підходи та вимоги щодо розроблення ...
 • Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу 

  Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
  Аналізуються причини, що знижують результативність проведення атестації персоналу в організаціях. Пропонуються заходи щодо підвищення результативності атестації в управлінні розвитком персоналу.
 • Общая теория потребностей человека 

  Генкин, Б. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-11)
  Показаны недостатки существующих теорий потребностей. На основе дедуктивного метода обоснована общая теория потребностей, учитывающая весь диапазон потребностей человека, индивидуальные особенности людей и механизм ...

View More